سیزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد